Reise- og betalingsbetingelser

REISE

Reisekostnader fra og til Norge og utgangspunktet for turene er ikke inkludert i våre priser. TransProvence AS er ikke ansvarlig for noen forhold som gjelder reisen til og fra utgangspunktet for våre turer.

BESTILLING

Bestilling bør helst skje senest 4 uker før turavgang. Avtalen er bindende for kunden ved innsending av bestillingsskjemaet eller ved annen skriftlig bestilling.  Ved inngåelse av avtalen aksepterer kunden TransProvence A/S sine reise- og betalingsvilkår. Det er kundens ansvar å sette seg nøye inn i disse. For turarrangøren er den tilbakesendte bestillingsbekreftelsen bindende. Er depositum ikke innbetalt av kunden seks virkedager etter mottatt bestillingsbekreftelse, er turarrangøren ubundet av avtalen. Ønskes fakturering enkeltvis, tilkommer et fakturagebyr på kr 50,- pr. faktura. Fakturabeløpet kan ikke splittes. Turarrangøren forbeholder seg retten til å annullere gruppeturer, dersom minimumsantall påmeldte ikke er oppnådd seks uker før turstart.

BETALING

Ved mottatt bekreftelse betaler kunden et depositum på kr 2.000,- pr. person. Dette beløpet blir trukket fra når reisen betales. Endelig betaling må skje senest 30 dager før avreisedagen. Ønsker du å betale med kredittkort, kan du undersøke om banken din har en «fra kort til konto»-mulighet. Du kan også benytte VIPPS (1,75% av beløpet kreves i gebyr).

AVBESTILLING

Omkostninger pr. person: Ved avbestilling tidligere enn 42 dager før avreisedagen betales et ekspedisjonsgebyr på kr 500,-. Avbestilles reisen senere enn 42 dager, men tidligere enn 31 dager før avreisedagen, refunderes ikke depositumbeløpet på kr 2.000,-. Avbestilles reisen mellom 30 og 21 dager før turens start, betales 25% av turprisen, minimum kr 2.000,-. Avbestilles den mellom 20 og 15 dager før turens start, betales 50% av turprisen. Ved senere avbestilling må hele turprisen betales. For spesialprogram og skreddersydde gruppeturer kan andre betingelser gjelde (se tilbudet).

AVBESTILLING VED SYKDOM

Avbestillingsforsikring kjøpes sammen med reiseforsikringen i kundens forsikringsselskap. Alternativt kan avbestillingsforsikring for TransProvence-turen kjøpes hos TransProvence AS for kr 300/ person (beløpet refunderes ikke). Forsikringen gjelder ved sykdom eller dødsfall hos den reisende, reisefellen eller innen den nærmeste familie (ektefelle, barn, søsken, foreldre og svigerforeldre). De øvrige betalte utgifter med unntak av ekspedisjonsgebyret på kr 500,- pr. person vil bli refundert. Legeerklæring må fremlegges. Av legeerklæringen skal det fremgå undersøkelsesdato, samt at sykdommen eller skaden utgjør et alvorlig hinder for at den reisende kan foreta reisen. Ta kontakt med oss for nærmere opplysninger.

ENDRINGER

Ved tilleggsbestillinger eller endringer av en allerede bestilt og bekreftet reise er omkostningene kr 300,- pr endring. Dog kan turen overdras til en annen person kostnadsfritt. Turarrangøren forbeholder seg retten til å gjøre mindre endringer i turprogram, prisjusteringer ved endrede rammebetingelser, ev. avlyse enkelte turer. Ifølge bestemmelsene i Pakkereiseloven forbeholder vi som turarrangør oss retten til å oppjustere prisene p.g.a. større kursstigning (eller andre ytre betingelser) med inntil 8 % uten av kunden har rett til å gå fra kjøpet, men på betingelse av at kunden blir orientert om prisøkningen minst 20 dager før turstart.

MANGLER

Mener den reisende at det er mangler ved turopplegget i Frankrike, skal den reisende straks informere TransProvences stedlige representant. Hvis mangelen ikke blir rettet på en tilfredsstillende måte, kan den reisende ha krav på prisavslag, under forutsetning av at mangelen ble påpekt under oppholdet. Rett til kompensasjon faller bort, hvis TransProvence AS kan dokumentere at skaden eller ulempen ikke kan bebreides TransProvence AS eller noen selskapet har avtale med for gjennomføring av turopplegget.

FORSIKRING

Det er et vilkår på alle våre turer at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Vi anbefaler en forsikring som inkluderer avbestillingsbeskyttelse. Europeisk helsetrygdkort (www.helfo.no) bør også tas med på reisen. Leiesykkelen kan ikke forsikres, og sykkelen er kundens ansvar (se punktet om forsikring/ klager i Reiseinformasjon Sykkelturer).

For øvrig følges Pakkereiselovens bestemmelser.